By

Việc tần số sinh hoạt tình dục không có một con số nào gọi là chuẩn mực quốc tế cũng như quốc gia. Sự ham muốn sinh hoạt tình dục hằng ngày nó còn dựa trên...

Xem Thêm